Betalingsvoorwaardenin AZ Klina

Betalingsvoorwaarden AZ Klina

 • Alle ziekenhuiskosten worden gefactureerd door het ziekenhuis, met uitzondering van consultaties bij de psychiater of de plastisch chirurg. Als u een afspraak voor een raadpleging verzuimt, dan wordt u een schadevergoeding van 25 euro aangerekend.
 • De facturen van AZ Klina zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de verzendingsdatum van de factuur.
 • Niet- of onvolledige betaling van alle kosten binnen deze termijn geeft AZ Klina het recht om een forfaitaire schadevergoeding op het openstaand saldo evenals verwijlintresten aan 7% per jaar aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur vermeerderd met 15 dagen. 
 • De forfaitaire schadevergoeding wordt bepaald door de hoogte van het factuurbedrag, zie tabel onderaan deze pagina.
 • Als u niet volledig betaalt binnen deze termijn, dan zal AZ Klina u een betalingsherinnering sturen. Wordt er na aanmaning niet betaald (openstaand saldo én forfaitaire schadevergoeding) dan kan het dossier overgemaakt worden aan de gerechtsdeurwaarder die zal instaan voor de verdere inning van het openstaand saldo vermeerderd met de kosten in het hierboven vermelde beding:
  • de forfaitaire schadevergoeding
  • de verwijlintrest
 • Een saldo in het voordeel van de patiënt wordt automatisch terugbetaald. Als AZ Klina dit saldo niet betaalt, kunt u schriftelijk klacht indienen.Vanaf 30 dagen na het indienen van uw klacht heeft u recht op terugbetaling van het saldo inclusief verwijlintrest en forfaitaire schadevergoeding aan dezelfde voorwaarden als hiervoor opgesomd.
 • Om geldig te zijn, moeten financiële klachten binnen de 7 dagen na postdatum van de factuur schriftelijk aan de directie van het ziekenhuis gericht worden.
 • Elke adreswijziging moet door de patiënt/debiteur schriftelijk meegedeeld worden aan AZ Klina. De factuur en de aanmaning op deze factuur zullen worden verzonden naar het door de patiënt/debiteur opgegeven adres. AZ Klina behoudt zich ook het recht om alle facturen en briefwisseling naar het wettelijke adres te sturen. Als post onbestemd terug naar AZ Klina komt, zullen deze facturen worden doorgestuurd naar onze gerechtsdeurwaarder voor verdere opvolging.
 • In geval van wanbetaling en/of betwisting zijn de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen of het Vredegerecht Brasschaat bevoegd om van de zaak kennis te nemen.
Factuurbedrag Forfaitaire schadevergoeding
€0 - €150 €20
€150,01 - €500 €30 + 10% op het deel boven €150
Boven €500 €65 + 5% op het deel boven €500 met maximum van €2.000