Privacy policy & GDPRZorg voor uw persoonlijke levenssfeer

Heeft u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen over het Privacybeleid of over de wijze waarop het ziekenhuis als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt? Neem contact met ons op via dpo@klina.be of via het algemeen telefoonnummer +32 3 650 50 50.

Uw privacy, onze Zorg

Het ziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
 • het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wens je meer uitleg? Gebruik dan ons contactformulier of praat rechtstreeks met de functionaris voor de gegevensbescherming.

Wanneer je vindt dat het ziekenhuis jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten:
Elke patiënt van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat je deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de patiëntenrechten. Daarom zal het ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw gevraagd recht, bijvoorbeeld het recht op inzage niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Inhoudstafel:

Patiëntenzorg

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen,...
Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we in het kader van patiëntenzorg?

In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende persoonlijke gegevens:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger);
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
 • Gegevens over uw gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
 • Psychische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Sociale gegevens;
 • Evt. gegevens over gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u goede gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Binnen het ziekenhuis worden uw medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het ziekenhuis voor wie inzage noodzakelijk is om u de nodige zorgverlening te kunnen bieden (bv. de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener, …). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen uw gegevens met anderen buiten het ziekenhuis enkel :

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). Indien u hebt toegestemd met het elektronisch delen van uw gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners uw patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Wilt u meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook eens hier: https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent/in...

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren je patiëntendossier 30 jaar.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegeven
 • Contacteer ons met uw vragen hierover

Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenadministratie?

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:

 • Identificatiegegevens
 • Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
 • Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
 • Sociale gegevens
 • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
 • Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van uw behandelrelatie met het ziekenhuis, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis). Gegevens over uw gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens
 • Contacteer ons met uw vragen hierover

Patiëntenregistratie

Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we in het kader van patiëntenadministratie?

Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)
 • Gegevens over uiw gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens)
 • Psychiatrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in uw patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die u in het ziekenhuis hebt gekregen (zie patiëntenzorg). Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met:

 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Overheidsdiensten

Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan jou linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op inzage en op een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens
 • Contacteer ons met uw vragen hierover

Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we in het kader van sociale zorg?

De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
 • Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • Financiële gegevens
 • Familieleden/vertrouwenspersonen
 • Gegevens over opleiding en beroep
 • Gegevens over uw spreektaal
 • Gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan u als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om u adequate sociale zorg te kunnen verlenen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u sociale diensten te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om u adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden uw gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum,...
 • Mantelzorgers
 • Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • Mutualiteit
 • Diensten voor levenseinde

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in uw patiëntendossier, zodat die gegevens, zoals uw patiëntendossier, 30 jaar worden bewaard.
Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om u adequate sociale zorg te verlenen.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens
 • Contacteer ons met uw vragen hierover

Klachtenregistratie

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst zal de klacht samen met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De ombudsdienst bewaakt de toegang tot het dossier. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we in het kader van klachtenregistratie?

In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis – in functie van wat nodig is voor de behandeling van uw klacht – volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Evt. financiële gegevens
 • Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.
De inrichting van onze ombudsdienst is een wettelijke verplichting wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van uw gegevens in het kader van uw klacht onder die wettelijke verplichting valt. Uw gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat, omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • De zorgverlener over wie de klacht gaat
 • De hoofdarts van het ziekenhuis
 • Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat,…)
 • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens
 • Contacteer Ombudsdienst

Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies

Het ziekenhuis neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren. We zijn hierbij transparant over welke gegevens we in het kader van onderzoek van u verwerken en passen de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek strikt toe.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Fysieke gegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling.

Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van je behandeling in het ziekenhuis. Uw gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit noemen we secundair gebruik van uw gegevens. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in uw patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan uw gegevens op grond van uw deelname aan de klinische studie, omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitaal belang of op grond van uw toestemming. De verwerking van uw gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens (kunnen) worden gedeeld met:

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever je directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet kent: uw identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie in principe de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en uw medisch dossier;
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, …

Elk wetenschappelijk onderzoek of klinische studie specificeert in de formulieren waarin u uw geïnformeerde toestemming geeft, de wijze waarop de gegevens worden verzameld en met wie ze desgevallend en op welke wijze worden gedeeld. De informatie die in de documenten van een specifieke studie wordt gegeven, primeert steeds op de hierboven vermelde algemene informatie.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in het ziekenhuis ook gehanteerd voor de andere studies.
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens
 • Contacteer ons met uw vragen hierover

Secundair gebruik van uw gegevens

AZ Klina zet volop in op kwaliteitsvolle zorg in al zijn facetten. Als ziekenhuis willen we daarom met bestaande gegevens deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, zogenaamd ‘secundair gebruik’ van gegevens.  Op die manier kunnen we onze zorg afstemmen op de meest recente wetenschappelijke evoluties in de geneeskunde en de zorg, en bouwen we meer kennis op over uw ziekte en de toekomstige behandeling ervan.

Dit betekent:

 • Het kan nodig zijn om gegevens te delen met derde partijen (onderzoekscentra, universiteiten, farmaceutische firma’s …). 
 • Voor dit secundair gebruik worden geen extra patiënten gegevens verzameld. Ze worden  enkel voor wetenschappelijke of statistische doeleinden gebruikt. 
 • AZ Klina is verantwoordelijk voor de correcte en veilige verwerking van de gegevens. Daarom zetten we maximaal in op anonimisering (gebruikers van de data kunnen op geen enkele manier de betrokken patiënt identificeren) of pseudonimisering (enkel het ziekenhuis kan de betrokken patiënt identificeren aan de hand van een unieke code). 
 • We werken zoveel mogelijk met groeperingen van patiënten (per leeftijdscategorie bijvoorbeeld) zodat individuele patiënten nooit herkenbaar zijn.

Heeft u nog vragen of verkiest u om uw gezondheidsgegevens niet te laten gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, stuur dan een email naar dpo@klina.be.

 

Camerabeveiliging

Het ziekenhuis heeft op bepaalde plaatsen van de campussen/ziekenhuizen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid op onze campussen te garanderen. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer.
Welke persoonlijke gegevens verzamelen we in het kader van camerabeveiliging?
De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het ziekenhuis, waarbij het mogelijk is dat u als bezoeker/patiënt aan het ziekenhuis ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis plaatst camera’s met het oog op de bescherming van uw fysieke veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ziekenhuis.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).
Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Recht op inzage en een kopie
(Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden)

Contacteer ons met uw vragen hierover.

Bezoek aan de ziekenhuis websites

Het ziekenhuis heeft websites waarop u informatie over de dienstverlening van het ziekenhuis kan vinden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we in het kader van uw bezoek aan de website?

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies: Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Analytische cookies. Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Zie bewaartermijnen bij de vermelde cookies.

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Dit wordt aangegeven in de cookieverklaring

U kunt de analytische cookies weigeren. Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kunt u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vind u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

Het wifi-netwerk van het ziekenhuis

Bij uw bezoek aan het ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kunt u gratis gebruik maken van het wifi-netwerk.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we in het kader van uw gebruik van het wifi-netwerk?

Wanneer u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis gebruik maakt van het wifi-netwerk, worden volgende gegevens verzameld:

 • Identificatienummer van uw toestel
 • Uw surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw identiteit.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.
We koppelen de verzamelde gegevens niet aan uw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij u sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van u afkomstig zijn.