Uw ziekenhuisfactuurin AZ Klina

Informatievideo ziekenhuisfactuur

Uw ziekenhuisfactuur toegelicht

Het grootste deel van de kosten voor verblijf en verzorging worden betaald door uw ziekenfonds. Als patiënt betaalt u echter ook een gedeelte. Wij informeren u graag over de 5 soorten kosten die u aangerekend kunnen worden en die u kunt terugvinden op uw ziekenhuisfactuur in de kolom 'ten laste van de patiënt':

1. Verblijfskosten
2. Apotheekkosten
3. Medische en paramedische honoraria (erelonen) en supplementen
4. Andere leveringen
5. Diverse kosten

1. Verblijfskosten

Deze kosten omvatten alles wat rechtstreeks verband houdt met uw verblijf in het ziekenhuis. Ze kunnen opgesplitst worden in 2 delen:

 1. Het remgeld (persoonlijk aandeel): dit betaalt u per dag dat u in het ziekenhuis verblijft. Het is door de Overheid vastgesteld en varieert naargelang uw statuut en de duur van de hospitalisatie.
   
 2. Kamersupplementen: per dag dat u, op uw verzoek, op een individuele kamer verblijft, betaalt u een kamersupplement.

2. Apotheekkosten

Farmaceutische en parafarmaceutische producten

Alleen de geneesmiddelen die het ziekenfonds gedeeltelijk of niet terugbetaalt staan in detail vermeld op uw factuur met de omschrijving 'vergoedbare' of 'niet vergoedbare'.

Implantaten, prothesen en niet- implanteerbare medische hulpmiddelen

Deze worden gedetailleerd vermeld op uw factuur. Het gaat over bv. heup- of knieprothesen, plaatjes en vijzen bij botbreuken, een ooglens, enz.

Voor implantaten en niet- implanteerbare medische hulpmiddelen (bv. hechtingsmaterialen) kan de ziekenhuisapotheker een 'afleveringsmarge' aanrekenen voor het stockeren, steriliseren en afleveren van de materialen. Deze bedraagt tien procent van de kostprijs, met een maximum van 148,74 euro.

3. Medische en paramedische honoraria en supplementen

Forfaits

De Overheid heeft bepaald dat in een aantal gevallen, per opname of per dag dat u in het ziekenhuis verblijft, er bepaalde vaste kosten (forfaits) aangerekend kunnen worden, ongeacht of u al dan niet op deze prestaties beroep gedaan hebt. Deze honoraria worden gefactureerd op naam van de verantwoordelijke arts van de betreffende dienst. Het is best mogelijk dat u de vermelde arts nooit gezien hebt. Het gaat over:

 • Laboratorium (klinische biologie)
 • Medische beeldvorming (scans, radiografieën)
 • Medische wachtdienst (wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds)

Wegens bijkomende besparingen vanuit de overheid in de gezondheidssector, is de dienst Medische Beeldvorming genoodzaakt om, net als andere ziekenhuizen voor bepaalde onderzoeken een supplement te vragen.

Op CT en MRI onderzoeken wordt een supplement toegepast van 20,74 euro.

Op echografie of mammografie bedraagt het supplement 15,95 euro.

Dit supplement is niet cumulatief als u meerdere onderzoeken op dezelfde dag heeft ingepland. Er worden geen supplementen gevraagd bij gehospitaliseerde patiënten of bij patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (op basis van de verzekerbaarheidsstatus van de patiënt in Carenet).

Honoraria

Voor sommige honoraria heeft het RIZIV een remgeld (persoonlijk aandeel) per prestatie bepaald, die vastgelegd is in het tarievenakkoord. Dit geldt ook voor de erelonen van andere zorgverstrekkers zoals kinesisten e.a.

Honoraria met ereloonsupplement

Als u op uw verzoek op een individuele kamer verblijft, kan een supplement op de honoraria van de artsen aangerekend worden tot maximum  200%. Als u op een twee- of meerpersoonskamer verblijft, worden er geen honorariumsupplementen aangerekend.

Klik hier voor meer toelichting over het ereloonsupplement.

Alle prestaties zijn per specialiteit en per zorgverlener terug te vinden op uw factuur. In de kolom '6' (code toetreding) wordt aangegeven of de zorgverlener volledig (C), gedeeltelijk (PC) of niet- geconventioneerd (NC) is.

Uw kamerkeuze wordt vermeld in de kolom '7' (code kamer). P staat voor individuele kamer, M staat voor twee- of meerpersoonskamer.

Aan patiënten, opgenomen op de dienst spoedgevallen of op de dienst intensieve zorgen, mogen geen honorariumsupplementen worden aangerekend.

Honoraria voor alle niet -terugbetaalbare prestatie

Deze prestaties worden niet terugbetaald door het ziekenfonds en vallen volledig ten laste van de patiënt. Ze worden duidelijk vermeld op uw factuur.

Persoonlijke tussenkomst voor technische verstrekkingen

Per opname wordt u een forfait van 16,40 euro aangerekend voor alle technische verstrekkingen. Als u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming moet u hiervoor niets betalen.

4. Andere leveringen

Leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, radio-isotopen, gipsmateriaal vallen hieronder. Ze worden u gedeeltelijk of volledig aangerekend.

5. Diverse kosten

Dit zijn kosten voor producten waarvoor geen tussenkomst van het ziekenfonds en meestal ook niet van de hospitalisatieverzerkering is voorzien zoals:

 • Telefoonkosten
 • Flessen drinkwater
 • Kosten voor verblijf 2e persoon (rooming in). Familieleden kunnen bij u overnachten. Dit is enkel mogelijk op eenpersoonskamers en wanneer de toestand dit vereist. De verpleegkundigen kunnen u meedelen onder welke voorwaarden maaltijden kunnen gebruikt worden. Als één van de ouders bij een op pediatrie gehospitaliseerd kind blijft overnachten, wordt daarvoor een vergoeding aangerekend die u zelf betaalt. De maaltijden van deze ouder zijn in deze vergoeding inbegrepen.
 • Materialen die u mee naar huis neemt

Algemene afspraken

 • Als een arts beslist dat u OM MEDISCHE REDENEN op een individuele kamer moet verblijven, rekent het ziekenhuis GEEN kamersupplement aan en betaalt u aan de arts GEEN supplement op het honorarium.
 • Alle medische (of paramedische) prestaties worden gefactureerd door het ziekenhuis. U mag geen andere factuur krijgen dan degene die opgemaakt wordt door het ziekenhuis. Uitzonderlijk kunnen bijkomende factureringen waarvoor de gegevens nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de eerste facturering, of van verbeteringen, u nadien nog worden overgemaakt. De arts kan u geen afzonderlijke honorariumnota voorleggen voor uw verblijf in onze instelling.
 • Als u erkend bent door het Fedris (Federaal agentschap voor beroepsziekten), zijn er specifieke regels voorzien.

Wie betaalt wat?

Niet alle bedragen die u op uw factuur vermeld ziet moet u zelf betalen, enkel de bedragen onder 'Ten laste v/d patiënt'. Deze kolom is in 2 kolommen onderverdeeld:

 • 'Persoonlijk aandeel': de zogenaamde remgelden
 • 'Supplement of ander bedrag': het bedrag dat u wordt aangerekend bovenop de wettelijk vastgelegde persoonlijke tussenkomst voor geneesmiddelen, medisch materiaal, medische, paramedische of andere verstrekkingen en dat niet wordt terugbetaald door de verplichte verzekering. Onder 'ander bedrag' verstaat men het bedrag van verstrekkingen waarvoor geen tussenkomst is voorzien door het ziekenfonds, noch een persoonlijke tussenkomst.

Als u een private hospitalisatieverzekering hebt, kunt u in de betreffende polis nagaan welke persoonlijke kosten door deze verzekering aan u zullen worden terugbetaald.