PatiëntendossierVoor iedere patiënt een dossier

Elektronisch patiëntendossier

De artikels 15 en f17quater van de ziekenhuiswet leggen aan het ziekenhuis de verplichting op om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin de nodige verpleegkundige en medische gegevens worden opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.

Ook art.9 § 1 van de Wet Patiëntenrechten bepaalt dat een patiënt ten opzichte van de beroepsbeoefenaar recht heeft op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Zowel het medisch als verpleegkundig dossier is digitaal.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en derden hebben geen inzage. Uw behandelende ziekenhuisartsen en verpleegkundigen hebben toegang tot uw patiëntendossier. Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden.

Art. 8 § 2 t/m § 4 van de Wet Patiëntenrechten geeft u als patiënt het recht op inzage en/of afschrift van uw patiëntendossier. Aan de vraag voor inzage of afschrift wordt normaal binnen 15 dagen na ontvangst gevolg gegeven.

Inzage patiëntendossier

Mijngezondheid.belgie.be is een online gezondheidsportaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

U vindt er alle medische verslagen, resultaten van onderzoeken, medische beelden, ontslagbrieven enz. terug. De toegang is beveiligd (via e-ID lezer, itsme, via tokens).

U vindt er ook alle nodige info over het beheren en al dan niet delen van uw medisch dossier met zorgverleners.

Inzage / afschrift na overlijden

Na het overlijden van een patiënt kunnen de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot en met de tweede graad (ouders, kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen) onder bepaalde voorwaarden het dossier van de overleden patiënt onrechtstreeks door een aangeduide zorgverstrekker laten inzien.

Deze inzage is enkel mogelijk als:

  • de overleden patiënt zich tijdens het leven niet heeft verzet tegen een dergelijke inzage;
  • het verzoek tot inzage voldoende gemotiveerd en gespecificeerd is: de aangevoerde motieven moeten hierbij belangrijk genoeg zijn om een uitzondering toe te staan op het normaal geldend recht op privacy van de overledene. Het inzagerecht is beperkt tot de gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven reden.
  • Voor meer specifieke informatie kunt u de ombudsdienst contacteren.