Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 • Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na verzendingsdatum.

 • Bij niet betaling van alle kosten binnen deze termijn wordt, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom van de factuur verschuldigd met een minimum van 25 euro.

 • Als na aanmaning niet betaald wordt, kan het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde, die zal instaan voor de verdere inning van het openstaand saldo, vermeerderd met de forfaitaire schadevergoeding, verwijlintrest (7% per jaar en dit vanaf de datum van het versturen van de rekening) en kosten.

 • Een saldo in het voordeel van de patiënt wordt automatisch terugbetaald. Als AZ Klina dit saldo niet betaalt, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Vanaf 30 dagen na het indienen van uw klacht heeft u recht op terugbetaling van het saldo inclusief verwijlintrest en een forfaitaire schadevergoeding (idem punt 2 en 3 in uw voordeel).

 • Elke adreswijziging moet door de patiënt/debiteur schriftelijk meegedeeld worden aan AZ Klina. De factuur en de herinneringen op deze factuur zullen worden verzonden naar het door de patiënt/debiteur opgegeven adres. AZ Klina behoudt zich ook het recht voor om alle facturen en briefwisseling naar het wettelijke adres te sturen. Als post onbestemd terug naar AZ Klina komt, zullen deze facturen worden doorgestuurd naar onze gerechtsdeurwaarder voor verdere opvolging.

 • Om geldig te zijn, moeten klachten binnen de 7 dagen na postdatum van de factuur schriftelijk aan de directie van het ziekenhuis gericht worden.

 • In geval van wanbetaling en/of betwisting zijn de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen of het vredegerecht van Brasschaat bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

 

Vragen over uw betaling

 • Heeft u vragen of opmerkingen over een betaling of betalingsherinnering, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de dienst debiteuren op het nummer 03 650 50 20 of 03 650 50 24.

 • Voor een terugbetaling door het ziekenhuis kunt u uw bankgegevens aan ons bezorgen door een mail te sturen naar dienst.debiteuren@klina.be.

 • Bij betalingsmoeilijkheden kunt u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente.

 • De kassa van het ziekenhuis is alle werkdagen van 10u tot 12.45u en van 13.15u tot 15.45u geopend.