Wat is kwalitatieve zorg?

De kwaliteit van de zorg of kwaliteitsvolle zorg is niet eenvoudig te beschrijven. 
Internationaal klinkt de definitie “the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge”.
We verduidelijken aan de hand van fundamentele kwaliteitskenmerken:
 • Kwaliteitsvolle zorg is doeltreffend en gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke kennis. 
 • Kwaliteitsvolle zorg vermijdt nutteloze handelingen, verspilling of overconsumptie.
 • Kwaliteitsvolle zorg kent geen schadelijke vertragingen 
 • Kwaliteitsvolle zorg stelt de zorgvragen en –behoeften van elke individuele patiënt centraal en respecteert de autonomie van de patiënt.   
 • Kwaliteitsvolle zorg wordt niet beïnvloed door persoonlijke kenmerken zoals geslacht, taal, cultuur, geaardheid, … van de patiënt. 
 • Kwaliteitsvolle zorg gaat naadloos over van diagnose naar behandeling naar nazorg, binnen maar ook buiten de muren van het ziekenhuis. 
 • Kwaliteitsvolle zorg integreert de bijdragen van alle betrokken zorgverstrekkers, met respect voor de patiënt in zijn totaliteit. 
 • Kwaliteitsvolle zorg is veilige zorg en veroorzaakt geen letsels of schade bij de patiënt.  
 
Dit laatste kenmerk – het voorkomen van schade of letsel ten gevolge van de ontvangen zorg of verblijf in ons ziekenhuis - noemen we ook Patiëntveiligheid. 
Alle medewerkers en artsen van AZ Klina nemen voorzorgmaatregelen opdat ongevallen/incidenten en hieruit voortvloeiende schade voorkomen en/of beperkt worden. 
 
 
AZ Klina legt de nadruk op 6 patiëntveiligheidsdoelen:
 • Een nauwkeurige patiëntidentificatie

  Elke patiënt die in AZ Klina opgenomen wordt of op consultatie komt, krijgt een identificatiebandje om de pols. Dit bandje geeft aan wie je bent.
  Onze medewerkers en artsen vragen regelmatig uw naam en geboortedatum. Of ze controleren deze gegevens via uw identificatiebandje. Soms voert men beide controles uit. 
  De richtlijn “patiëntidentificatie” van AZ Klina vereist immers dat elke handeling in het ziekenhuis voorafgegaan wordt door een correcte identificatie van de patiënt.  Dit geldt voor het inschrijven, het uitvoeren van onderzoeken, het toedienen van medicatie, transport naar een andere dienst of ziekenhuis, … tot en met het ontslag. Met een nauwkeurige patiëntidentificatie worden vergissingen vermeden! 
 • Efficiënte / Veilige communicatie tussen zorgverstrekkers

  Zeker bij mondelinge communicatie bestaat er een risico op vergissingen bij zowel de boodschapper als de ontvanger. De richtlijn “efficiënte/veilige communicatie” van AZ Klina stelt dat mondelinge overdracht van klinische informatie op een gestandaardiseerde wijze dient te gebeuren. 
  Hiervoor gebruiken we de SBAR-methodiek.  
  Daarnaast moeten ontvangers van mondelinge boodschappen de ontvangen informatie 1/opschrijven, 2/herhalen en 3/vragen te bevestigen dat deze correct begrepen is. Dit is de zogenaamde “write-read back-confirm”. 
   
 • Veilig gebruik van hoog-risico medicatie

  Uiteraard moet elke patiënt ten allen tijden de juiste medicatie, in de juiste dosering en op het juiste tijdstip ontvangen. 

  Voor bepaalde groepen geneesmiddelen treft AZ Klina extra beveiligingsmaatregelen, bv. bij zogenaamde look alikes en sound alikes geneesmiddelen

   
  Bij look alikes en sound alikes geneesmiddelen is het risico op verwisseling groter door gelijkenis van verpakking, etikettering, naambeeld (look alike) of uitspraak (sound alike). Er wordt gewerkt aan een beleid om vergissingen zo veel mogelijk uit te sluiten. Het betreft producten die - bij vergissingen – zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de patiënt. 
  De richtlijn “hoog-risico medicatie” vergt extra voorzorgsmaatregelen bij opslag en gebruik van deze producten. 
   
  Voorbeeld sound alike medicatie: Lamictal en Lamisil: een geneesmiddel tegen schimmelinfectie en medicatie tegen epilepsie hebben productnamen die op elkaar gelijken.
   
   
   
 • Veilige heelkunde

  Medewerkers en artsen volgen strikte procedures  zodat  de juiste ingreep bij de juiste patiënt en op de juiste plaats wordt uitgevoerd. 
  De richtlijn “veilige heelkunde” van AZ Klina vereist het gebruik van de Safe Surgery Checklist. Deze loodst het heelkundig team doorheen de noodzakelijke veiligheidscontroles: voor, tijdens en na de chirurgische ingreep. 
   
 • Correcte handhygiëne

  Een correcte handhygiëne is de eenvoudigste en meest doeltreffende manier om overdracht en verspreiding van microben te vermijden. 
  Medewerkers en artsen van AZ Klina respecteren de internationale voorschriften voor een goede handhygiëne: ze dragen geen ringen, armbanden of polshorloges; de nagels zijn kort en niet gelakt; ze dragen kledij met korte mouwen.  
  Daarnaast zijn er duidelijke richtlijnen voor ontsmetting van de handen en gebruik van handschoenen.  

  Het team Ziekenhuishygiëne staat in voor de preventie van zorginfecties in het ziekenhuis en houdt toezicht op de toepassing van de richtlijnen met betrekking tot handhygiëne.

  Wenst u meer info over handhygiëne? Neem een kijkje op http://www.ubentingoedehanden.be

 • Preventie van valincidenten

  Een val kan overal gebeuren, op straat, thuis, op het werk, tijdens het sporten, ...  maar we zien het liever niet gebeuren tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis.
  Terwijl het risico op vallen dan net verhoogt: een vreemde omgeving, emoties of verwarring, onveilig schoeisel, medicatie die u niet gewend bent, …  Dit geldt des te meer voor onze oudere patiënten. 
  De richtlijn “valpreventie” van AZ Klina verzekert dat elke patiënt die in AZ Klina opgenomen wordt of op consultatie komt, gescreend wordt op het risico tot vallen. Waarna de nodige maatregelen getroffen worden. 
  Helaas kunnen we valincidenten nooit helemaal uitsluiten. Integendeel, valincidenten staan en blijven de nummer 1 onder de incidenten die binnen ziekenhuizen plaatsvinden. 
   
 • Beschermende maatregelen

  Visie AZ Klina

  Soms is het nodig om onrustige of verwarde patiënten tegen zichzelf of voor anderen te beschermen. Als dit het geval is en als er geen alternatieve mogelijkheden voor handen zijn, kunnen beschermende maatregelen worden toegepast.

   

  Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen gebeurt altijd na overleg met en goedkeuring door de patiënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, en wordt uitvoerig gemotiveerd en gedocumenteerd in het patiëntendossier. Hieronder volgen enkele voorbeelden van beschermende maatregelen:

   

  Fixatie

  Onder fixatie of vrijheidsbeperkende maatregelen verstaat men elk middel dat hetzij direct, hetzij indirect bij een individu wordt toegepast met als doel diens bewegingsvrijheid te beperken (Gallinagh et al., 2001).

   

  AZ Klina hanteert een fixatiearm beleid. Dit wil zeggen dat het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, en fysieke fixatiemiddelen (bijvoorbeeld gordels, bedsponden, …) in het bijzonder, altijd een laatste keuze is. Deze maatregelen worden enkel toegepast wanneer het gedrag van de patiënt een gevaar is voor zichzelf of voor anderen én we geen alternatieve maatregelen voorhanden hebben.

   

  Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen gebeurt altijd na overleg met en goedkeuring door de patiënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, en wordt uitvoerig gemotiveerd en gedocumenteerd in het patiëntendossier.

   

  Isolatie

  Als een patiënt op de dienst Spoedgevallen een gevaar voor zichzelf of voor anderen betekent, kan deze patiënt in afzondering behandeld worden in een isolatiekamer. AZ Klina beschikt over twee isolatiekamers, één op de afdeling Spoedgevallen en één op de afdeling Psychiatrie. Deze beschermende maatregel kan toegepast worden zoals beschreven in de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 07 1990