Rechtsverhoudingen

 

lnformatie over de rechtsverhoudingen tussen de vzw AZ KLINA en de beroepsbeoefenaars werkzaam in het Algemeen Ziekenhuis Klina Brasschaat (*)

 

Algemene informatie

1. Volgende beroepsbeoefenaars werken als 'zelfstandige beroepsbeoefenaars' in het ziekenhuis.

De aansprakelijkheid van deze beroepsbeoefenaars is niet gedekt door de vzw AZ Klina maar door de betrokken beroepsbeoefenaars persoonlijk:

 • Geneesheren - specialisten
 • De beroepsbeoefenaars die door de geneesheer-specialisten zijn aangesteld
 • Tandartsen
 • Kinesisten
 • De verpleegkundige instrumentisten op het operatiekwartier
 • De logopedisten
 • De podologen

 

2. Volgende beroepsbeoefenaars zijn contractueel als werknemer in het ziekenhuis werkzaam.

De aansprakelijkheid van deze beroepsbeoefenaars is gedekt door de vzw AZ Klina.

 • De verpleegkundigen; het personeel dat de verpleegkundigen bijstaat in de verzorging van de patiënten, de vroedkundigen, de zorgkundigen
 • Apothekers
 • Arts - specialisten in opleiding
 • Diëtisten van de voedingsdienst
 • De paramedici werkzaam op de verpleegafdelingen (psycholoog, ergotherapeut, psychomotorische therapeut, sociaal assistent, diëtist, laboranten, medische  beeldtechnicus,...), de polikliniek en de medisch technische diensten (labo, medische beeldvorming, fysio, nucleaire  geneeskunde...)

 

3. De aansprakelijkheid van stagiaires wordt gedekt door respectievelijke inrichtende macht van de onderwijsinstelling en niet door de vzw AZ Klina.

 

Individuele informatie

lnformatie over de rechtsverhouding van een individuele beroepsbeoefenaar in het Algemeen Ziekenhuis Klina en hoe zijn/haar aansprakelijkheid is geregeld, kan steeds bekomen worden:

Bij deze individuele aanvraag vragen wij u de naam van de betrokken beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden. U ontvangt een antwoord binnen de vijf werkdagen.

 

(*) Toepassing van het KB van 21 april 2007 tot vaststelling van de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus - 1987 (BS. 20.06.2007)

KL 874(07,07-CD)