Multidisciplinair revalidatieteam

Revalideren na een ziekte, ingreep of behandeling is een complex gegeven, met uitdagingen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Dit geldt voor u, maar vaak ook voor personen in uw nabije omgeving zoals uw partner of mantelzorgers. De Mick zet een uitgebreid multidisciplinair revalidatieteam in om een zo hoog mogelijk niveau van herstel of een nieuwe balans te vinden in activiteiten die u belangrijk vindt als patiënt. Het revalidatieteam zoekt en streeft – samen met u - naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. 1 x per week bespreekt het voltallige team de zorgplannen en vooruitgang van de patiënten. Dit is het wekelijks multidisciplinair overleg (MDO).

Uw revalidatieteam bestaat uit:

 

Artsen

Onze revalidatieartsen hebben een belangrijke coördinerende functie. In samenspraak met de artsen van andere disciplines neemt  de revalidatiearts beslissingen met betrekking tot uw verblijf, behandeling, prognose en ontslag. Hij/zij bepaalt de doelstellingen van het revalidatieprogramma en het verloop van het proces. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze neurologen (artsen gespecialiseerd in aandoeningen van het zenuwstelsel). Daarnaast heeft elke afdeling een zaalarts (verantwoordelijk voor het dagelijks medische toezicht en opvolging van de patiënten). Vertrouwenspersonen of familieleden die de arts(en) willen spreken, kunnen een afspraak maken via de hoofdverpleegkundige. Het artsenkorps staat onder leiding van Dr. Bert Bogaert, Medisch Diensthoofd.

 

Verpleegkundigen

Het verpleeg- en zorgkundig team is dag en nacht aanwezig om u de beste verzorging en ondersteuning te bieden en uw noden goed op te volgen. Om uw zelfredzaamheid maximaal terug te winnen, zullen de verpleeg- en zorgkundigen u, van zodra u daartoe in staat bent, aansporen om u terug zelf te verzorgen. Dit maakt deel uit van het revalidatieprogramma en gebeurt stapsgewijs en onder deskundige begeleiding. Ook het aanleren en trainen van zelfzorg, sonderen, zelftoediening van medicatie wordt in het revalidatieprogramma opgenomen. Daarnaast zijn de verpleeg- en zorgkundigen tijdens  uw gehele opname het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie en tussenpersoon om eventuele afspraken te regelen met andere teamleden en/of de artsen. Het verpleegkundig departement staat onder leiding van Marijke Van Opstal, Verpleegkundig Diensthoofd. 

 

De paramedici

Het paramedisch team van campus De Mick - revalidatie heeft haar consultatie-, behandel- en oefenruimtes op de 4e verdieping. Tijdens dagelijkse oefensessies werkt het team, samen met u, aan uw functioneel  herstel. 

Kinesitherapeuten bekommeren zich over uw uithouding en spierkracht, coördinatie, evenwicht en stabiliteit, en uiteraard beweeglijkheid. Tijdens uw dagelijkse oefen- en bewegingstherapie leert u opnieuw rechtop te zitten, op te staan, te stappen (al dan niet met een hulpmiddel), …
Ergotherapeuten gaan samen met u op zoek naar de activiteiten die voor u belangrijk zijn. Deze kunnen verschillend zijn: van zelfstandig naar toilet gaan, wassen en aankleden, koken tot het terug ravotten met uw kinderen. Dit vergt het (opnieuw) opbouwen en trainen van de bijhorende denkprocessen en vaardigheden. Zij geven u tevens advies en informatie over hulpmiddelen, aanpassingen en alternatieven die uw thuis- of werksituatie kunnen vergemakkelijken. Denk daarbij aan aanpassingen in de badkamer, handige hulpmiddelen voor het aankleden, maar ook een speciaal pc-klavier, … Verder geven ze aandacht aan het opleiden van de partner of mantelzorger, bijvoorbeeld in het uitvoeren van verplaatsingen, het positioneren van een arm, … 
Logopedisten richten hun aandacht op moeilijkheden met slikken of praten ten gevolge van neurologisch letsel. Er kan therapie opgestart worden voor mondmotoriek, articulatie, stem – en taalproblemen. Indien nodig wordt de slikrevalidatie opgestart waarbij u begeleid wordt  en technieken aanleert om makkelijker te slikken. Zij geven u eveneens advies over de gepaste structuur van uw voedsel. Zo kan het aangewezen zijn vloeistoffen in te dikken of vaste voeding te mixen of te malen. Verder wordt, in overleg met de ergotherapeut, cognitieve revalidatie door hen opgestart. Dit ervaren paramedisch team van kinesisten, ergotherapeuten en logopedisten staat onder leiding van Greet Adriaenssens, Verantwoordelijke Paramedici.
Een erkend orthopedist/bandagist adviseert u over hulpmiddelen (bijvoorbeeld  een prothese of spalk) en helpt bij het aanmeten en passen ervan.
In functie van herstel en revalidatie is het belangrijk dat u voldoende eiwitten en calorieën opneemt. Soms is het noodzakelijk dat u een dieet volgt, wat dan wordt voorgeschreven door uw behandelende arts. Bijvoorbeeld suikervrij, zoutarm, glutenvrij, …  Maar ook bij een slechte voedingstoestand of verminderde eetlust (een mogelijk gevolg van een doorstane ziekte, ingreep of behandeling),  bekommeren de diëtisten zich om de voeding die voor u het meest geschikt is.

 

De klinisch psychologen

Geconfronteerd worden met ernstige - al dan niet blijvende - beperkingen heeft een zware emotionele impact.  Het verwerkingsproces dat u, maar ook uw naasten doormaken, is te vergelijken met een rouwproces. De psycholoog ondersteunt en begeleidt dit verwerking- en aanvaardingsproces tijdens uw opname. In een uiterst vertrouwelijke omgeving maakt hij/zij ruimte en tijd voor het uiten en bespreken van uw gedachten en emoties die hiermee gepaard gaan.

 

De sociale dienst

Medewerkers van de sociale dienst focussen zich op uw ontslag. Zij begeleiden u naar sociale voorzieningen die aangewezen zijn bij uw ontslag uit ons Revalidatieziekenhuis. Denk hierbij aan informatie, advies en begeleiding inzake (zelf)zorg, inkomen, woonsituatie, vrijetijdsbesteding, onderwijs of tewerkstelling. Waar nodig begeleiden en bemiddelen zij de aanvraag tot diverse diensten en tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld: ondersteuning in de thuissituatie zoals  thuisverpleging of warme maaltijden, aanvraag tot erkenning en tegemoetkoming van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), contacten met zelfhulpgroepen, … Soms is een terugkeer naar huis (tijdelijk) niet meer mogelijk en moeten thuisvervangende mogelijkheden onderzocht en besproken worden.

 

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand

Tijdens uw verblijf in De Mick kunt u beroep doen op morele of godsdienstige bijstand, overeenkomstig met uw persoonlijke overtuiging. Aan het revalidatiecentrum is een moreel consulente verbonden. U kunt op haar beroep doen voor een gesprek over een  niet-godsdienstige morele of filosofische vraag. Uiteraard kunt u ook het bezoek aanvragen van een vertegenwoordiger van een godsdienstige overtuiging naar keuze.

 

Uzelf en uw familie

Uw motivatie, inzet en doorzettingsvermogen bepalen in grote mate het succes van uw revalidatie. U bent mee verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de vooropgestelde revalidatiedoelen. Daarom vragen wij om vanaf het begin actief betrokken te zijn bij het revalidatieproces. Het multidisciplinair team bepaalt samen met u revalidatiedoelstellingen die voor beide partijen uitdagend maar haalbaar zijn. Deze dialoog is een constante tijdens uw revalidatie en geldt voor alle zorgverstrekkers van het revalidatieteam.