Intern kwaliteitstoezichtKwaliteitsbewaking

Het leveren van kwaliteitsvolle zorg is een opdracht van iedere medewerker. 
Het opvolgen, bewaken en bevorderen van kwalitatieve zorg binnen hun afdeling of dienst, is een expliciete verantwoordelijkheid van alle leidinggevenden in AZ Klina. Zij worden hierin ondersteund door de stafmedewerker Kwaliteit of de medewerker, verantwoordelijk voor kwaliteit op de specifieke afdeling of dienst (bv. Labo, Apotheek, Medische Beeldvorming, …). 
Kwaliteitsbewaking gaat systematisch na of een product, proces of dienst voldoet aan de geldende normen. In AZ Klina doen we dat aan de hand van: 

Leren uit (bijna) incidenten

Soms gebeurt het toch, of bijna ... een incident.
Alle medewerkers en artsen van AZ Klina melden onveilige situaties en (bijna-) incidenten in een centraal meld- en leersysteem.  Op deze manier kunnen we zwakke schakels in het zorgsysteem opsporen en analyseren. Op basis daarvan kunnen we aangepaste of extra maatregelen nemen of verbeteracties opzetten.

Uitvoeren van veiligheidsrondes

Een veiligheidsronde is een rondgang doorheen bepaalde afdelingen van het ziekenhuis waarbij we focussen op een veilige patiëntomgeving en het naleven van de patiëntveiligheidsdoelen. We onderwerpen het volledige ziekenhuis regelmatig aan veiligheidsrondes.  
Vastgestelde tekortkomingen of afwijkingen leiden tot verbeteracties of –projecten.

Uitvoeren van interne audits

Een interne audit is eveneens een rondgang. Hierbij ligt de focus op de kwaliteit van de zorg. 
Een team auditoren observeert tijdens het toedienen van zorg, kijkt patiëntendossiers na, bevraagt medewerkers en patiënten, … Zij concentreren zich op het traject dat patiënten in ons ziekenhuis doorlopen (zorg van opname tot ontslag) of op een specifiek onderdeel of systeem binnen het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld medicatiebeheer, ziekenhuishygiëne, materiaalbeheer, …

De bevindingen worden vergeleken met gangbare kwaliteitsnormen en interne afspraken. Vastgestelde tekortkomingen of afwijkingen leiden tot verbeteracties of –projecten.

Indicatoren en monitors
Vlaams Indicatoren project AZ Klina

Een aantal elementen van kwalitatieve zorg kunnen we in cijfers uitdrukken en zijn dan letterlijk “meetbaar”.  Zulke cijfers, indicatoren genoemd, geven een mogelijke aanwijzing voor de kwaliteit van zorg. Ze vertellen iets over structuren, processen, prestaties (bijvoorbeeld wachttijden, patiënttevredenheid) of uitkomsten (bijvoorbeeld 5-jaarsoverleving) van de zorg. 
 
Voor het definiëren van relevante indicatoren, die door alle ziekenhuizen op dezelfde moment en op dezelfde manier gemeten worden en dus onderling vergelijkbaar zijn, werd het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) opgestart. 

De website https://zorgkwaliteit.be biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. 
Vastgestelde tekortkomingen of afwijkingen leiden tot verbeteracties of –projecten. 

Meten van patiënttevredenheid
VPP

In samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform voeren we 2 maal per jaar een tevredenheidsmeting uit. 
De vragenlijst waarmee we peilen naar de ervaringen van onze patiënten is opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform en focust zich op de aspecten die patiënten belangrijk vinden: 

  • Voorbereiding op hun opname
  • Informatieverstrekking over hun ziekte of aandoening
  • Informatieverstrekking over onderzoeken, behandeling of verzorging 
  • Wijze van omgaan met patiënten en samenwerking tussen zorgverleners 
  • Privacy
  • Veilige zorg
  • Pijn
  • Ontslag uit het ziekenhuis

Naast deze specifieke ervaringen toetsten we ook naar de totale waardering (score 0 – 10) en de mate van aanbeveling van ons ziekenhuis. 

Waarom meten we de tevredenheid van onze patiënten?

Uw feedback geeft ons een zicht op hoe u de zorg en dienstverlening ervaren. Het geeft ons ook input om de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren.

Wat kunt u zelf doen als patiënt?

U kunt de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis helpen verbeteren door uw mening te geven via de vragenlijst ‘Vlaamse Patiënten Peiling’ (of een andere tevredenheidsvragenlijst).

Als u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis al suggesties hebt, aarzel niet om deze te bespreken met de zorgverleners.